added-box-1.png
Gratis Verzending

Door heel Europa

shipped-1.png
Snelle Verzending

Geen lange wachttijden

dollar-1.png
Beste Prijs

Nergens betere kwaliteit

storefront-1.png
Afhalen Mogelijk

Afhalen in Amsterdam

ShockWaveDB

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verkrijgt in verband met een overeenkomst op afstand, en deze producten, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde partij krachtens een overeenkomst tussen die derde partij en de ondernemer;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: een individu dat niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn of haar handel, bedrijf, ambacht of beroep;

Digitale inhoud: informatie gecreëerd en geleverd in digitaal formaat;

Duurzame gegevensdrager: elk medium, met inbegrip van e-mail, dat de consument of onderneming in staat stelt om persoonlijk aan de consument gerichte informatie op te slaan, zodat deze in de toekomst kan worden geraadpleegd of gebruikt gedurende een periode die is afgestemd op het beoogde doel en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand op te zeggen tijdens de bedenktijd;

Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer vormen van communicatie op afstand;

Standaardformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping opgenomen in Bijlage I van deze algemene voorwaarden;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte aanwezig hoeven te zijn.

Algemene Voorwaarden: de huidige Algemene Voorwaarden van het bedrijf.

Artikel 2 – Identiteit onderneming

Naam: Shockwave DB

Telefoonnummer: +31 (6) 45353433

Bezoekadres: tollensstraat 88

E-mailadres: info@shockwavedb.nl

KvK-nummer: 90133307

Btw-identificatienummer: NL862255314B01

Artikel 3 – Toepassing van algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de volledige tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien het vooraf verstrekken van de algemene voorwaarden redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de consument de algemene voorwaarden bij het bedrijf kan inzien. Bovendien zal het bedrijf op verzoek van de consument onverwijld en kosteloos een exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekken.

In gevallen waarin de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, heeft de consument, onverminderd het vorige lid, de mogelijkheid om de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg te ontvangen in een formaat dat door de consument gemakkelijk kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien langs elektronische weg toezending redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer aangeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en zal zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toezenden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden geldt dat de consument zich mag beroepen op de bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of onafdwingbaar wordt, zullen de overige bepalingen en de overeenkomst volledig van kracht blijven. De nietige of niet-afdwingbare bepaling zal onmiddellijk in onderling overleg worden vervangen door een bepaling die qua strekking sterk lijkt op de oorspronkelijke bepaling.

Alle zaken die niet expliciet in deze algemene voorwaarden worden behandeld, worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de beginselen en bedoelingen die in deze algemene voorwaarden worden uiteengezet.

Dubbelzinnigheden met betrekking tot de interpretatie of inhoud van een of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden zullen worden opgelost in overeenstemming met de beginselen en bedoelingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Details van de aanbieding

Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderhevig is aan specifieke voorwaarden, worden deze gegevens expliciet in het aanbod vermeld.

Het aanbod is vrijblijvend en het bedrijf behoudt zich het recht voor het aanbod te wijzigen of aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als het bedrijf afbeeldingen bijvoegt, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat voldoende informatie om de consument duidelijk te maken wat de rechten en verantwoordelijkheden zijn bij aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5 – Overeenkomstvorming en informatie

De overeenkomst komt, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Het precieze moment waarop een overeenkomst tussen de consument en het bedrijf tot stand komt, is afhankelijk van de gekozen betaalmethode:

Bankoverschrijving: Na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u binnen twee dagen een e-mail van ons, waarin de aanvaarding van uw bestelling expliciet wordt bevestigd. In deze e-mail staan ook onze bankgegevens. Maak vervolgens het totaalbedrag van de bestelling over op de opgegeven bankrekening.

iDEAL: Nadat u uw bestelling heeft afgerond door ‘Koop nu’ te selecteren, wordt u in de volgende stap gevraagd uw bank op te geven. Vervolgens kunt u de betaling afronden binnen de vertrouwde online bankieromgeving van uw bank. De koopovereenkomst komt direct tot stand nadat u akkoord bent gegaan met de betaling. U wordt doorgestuurd naar onze webshop en uw bestelling wordt geplaatst. Er wordt een aparte orderbevestiging per e-mail naar u verzonden.

Creditcard: Als u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, wordt u tijdens de volgende stap van het bestelproces gevraagd uw creditcardnummer, de vervaldatum van de kaart en de CVC-code (Card Validation Code) in te voeren. Als u op “Doorgaan” klikt, worden de ingevoerde gegevens gecontroleerd voordat u naar het besteloverzicht gaat. Als uw creditcard is beveiligd met Verified by Visa of MasterCard SecureCode, wordt u na het plaatsen van uw bestelling doorgestuurd naar het veiligheidscontrolepunt van uw bank. De koopovereenkomst komt tot stand wanneer u op ‘Koop nu’ klikt. Het bedrag wordt afgeschreven bij verzending van de producten.

PayPal: Na het voltooien van uw bestelling met “Koop nu”, wordt u onmiddellijk doorgestuurd naar PayPal. Daar moet u inloggen en de betaling bevestigen door op de knop “nu betalen” te klikken, waarmee de koopovereenkomst tussen u en ons definitief wordt gemaakt. Het aankoopbedrag wordt direct aan ons bijgeschreven.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt het bedrijf de ontvangst van de aanvaarding onverwijld langs elektronische weg. Totdat het bedrijf de ontvangst van deze aanvaarding bevestigt, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen ter waarborging van een veilige elektronische overdracht van data en het in stand houden van een veilige online omgeving. Indien elektronisch betalen mogelijk is, zal het bedrijf adequate veiligheidsmaatregelen treffen.

Het bedrijf kan binnen wettelijke kaders een beoordeling uitvoeren van de geschiktheid van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en hierbij alle relevante feiten en factoren in acht nemen die nodig zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien op basis hiervan

beoordeling de onderneming gegronde redenen heeft om een order of verzoek af te wijzen, is zij daartoe gerechtigd, onder opgave van redenen of door bijzondere voorwaarden voor de uitvoering te stellen.

Het bedrijf zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende gegevens, schriftelijk of in een formaat dat deze door de consument kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, verstrekken:

A. Het fysieke adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan.
B. De voorwaarden en wijze waarop de consument zijn herroepingsrecht kan uitoefenen, dan wel een duidelijke melding inzake het uitsluiten van het herroepingsrecht.
C. Informatie over garanties en beschikbare after-sales service.
D. De prijs, inclusief alle toepasselijke belastingen, van het product of de dienst, eventuele bezorgkosten, indien van toepassing, en details over de betaalmethode, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
e. Vereisten voor opzegging van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
F. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Bij duurovereenkomsten geldt het bepaalde in het vorige lid slechts voor de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Tijdens deze bedenktijd is de consument verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden uitgepakt of gebruikt in de mate die nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan het bedrijf terug te sturen, volgens de duidelijke en redelijke instructies van het bedrijf. Indien er zichtbare gebruikssporen aanwezig zijn of de kilometerstand staat niet meer op nul, kan het product NIET geretourneerd worden (tenzij anders overeengekomen).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk aan het bedrijf te melden, met behulp van het modelformulier in bijlage 1.

Houd er rekening mee dat er voor het verwerken van retouren administratiekosten van 39,95 euro in rekening worden gebracht.

Eventuele terugbetalingen worden binnen 14-28 dagen verwerkt. Bovendien zijn alle kosten die het bedrijf maakt voor betalingsverwerkingsdiensten zoals payin3, spraypay of creditcardkosten voor rekening van de klant.

Als de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, moet hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan het bedrijf melden en het product binnen dezelfde termijn retourneren. De consument moet het bewijs leveren dat de goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door het overleggen van een bewijs van verzending.

Indien de consument na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet aan het bedrijf heeft teruggezonden, geldt de aankoop als definitief.

De kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van de consument. Voor informatie over het juiste retouradres kunt u contact opnemen met onze klantenservice via WhatsApp op 0686344906 of via e-mail op shockwavedb@hotmail.com.

Artikel 7 – Gevolgen van herroeping

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor de retourzending voor zijn rekening.

Als de consument een betaling heeft gedaan, zal het bedrijf het bedrag zonder onnodige vertraging, en uiterlijk binnen 14-28 dagen vanaf de datum van herroeping, terugbetalen, op voorwaarde dat het product door de online verkoper is ontvangen of dat verifieerbare bewijs van volledigheid aangifte is ingediend. Terugbetalingen vinden plaats via hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een alternatieve betaalmethode. (Houd er rekening mee dat als de consument de Payin3-optie heeft gebruikt, hij rechtstreeks contact moet opnemen met Payin3 voor de terugbetaling.)

In het geval dat het product beschadigd raakt door onzorgvuldige omgang door de consument, is de consument verantwoordelijk voor de eventuele waardevermindering van het product.

De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als het bedrijf niet voor het sluiten van de koopovereenkomst alle benodigde informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. Deze informatie moet worden verstrekt voordat de koopovereenkomst definitief wordt gemaakt.

Artikel 8 – Prijzen

Gedurende de in het aanbod genoemde variabele geldigheidsduur blijven de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten ongewijzigd, behoudens prijsaanpassingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Conform het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten in het aanbod opnemen waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft. Deze variabele prijzen worden expliciet vermeld in het aanbod, waarbij rekening wordt gehouden met de blootstelling aan marktschommelingen en het feit dat de prijzen van de componenten richtprijzen vertegenwoordigen.

Prijsverhogingen plaatsvinden binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen langer dan de periode van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien het bedrijf deze mogelijkheid uitdrukkelijk heeft bedongen en aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

A. De stijging is een gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen.
B. De consument behoudt het recht de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De vermelde prijzen voor producten of diensten zijn inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en typfouten. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit dergelijke fouten. Bij druk- of zetfouten is het bedrijf niet verplicht het product tegen de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Nakoming van de Overeenkomst en Garantie

De onderneming garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen de in het aanbod vermelde functionele specificaties, voldoen aan de vereiste normen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en voldoen aan de wettelijke bepalingen die gelden op het moment van de aanbieding. de totstandkoming van de overeenkomst en/of overheidsvoorschriften. Als het bedrijf daartoe beter in staat is, is het product ook geschikt voor andere doeleinden dan regulier gebruik.

Eventuele door het bedrijf, haar toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garanties beperken de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover het bedrijf kan doen gelden indien het bedrijf is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering schriftelijk aan het bedrijf te worden gemeld. Producten dienen in de originele verpakking geretourneerd te worden en dienen in nieuwstaat te verkeren.

De garantieperiode van het bedrijf komt overeen met de fabrieksgarantieperiode. Het bedrijf kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige geheime geschiktheid van de producten voor de toepassing van elke individuele consument of voor enige indirecte gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie is niet van toepassing onder de volgende omstandigheden:

A. De consument heeft de geleverde producten zelf ingrijpend veranderd of aangepast of door derden laten repareren of bewerken.
B. De producten zijn onderworpen aan abnormale omstandigheden, verkeerd behandeld of gebruikt in strijd met de instructies van het bedrijf en/of de verpakking.
C. Het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verplichting van het bedrijf, haar toeleverancier, importeur of producent die de consument specifieke rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe hij verplicht is te voldoen indien hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

Bij verkoop aan derden vervalt de garantie.

Per 1 januari 2023 wordt de garantietermijn verlengd naar 2 jaar (voorheen 1 jaar) voor de volgende onderdelen:

De motor.
De batterij.
De lijst.
Er wordt geen garantie gegeven op:

Kabels.
Banden.
Overige onderdelen.
Schade veroorzaakt door water en sneeuw.
Wijzigingen in wattage/snelheid door de klant.
Verkoop aan derden.
LET OP: Als de consument de Shockwave Bike-logosticker van de fiets verwijdert, vervalt de garantie op de fiets.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten en het beoordelen van serviceaanvragen.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf heeft opgegeven.

Op grond van het dwingende bewijs in artikel 4 van deze algemene voorwaarden zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 65 dagen uitvoeren tenzij in onderling overleg een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 65 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst zonder extra kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het bedrijf tot het moment van bezorging aan de consument door een vooraf goedgekeurde en erkende vertegenwoordiger die bij het bedrijf bekend is, tenzij uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen.

Artikel 11 – Betaling

Tenzij in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.

De consument heeft de verantwoordelijkheid om onjuistheden in de verstrekte of meegedeelde betaalgegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.

Als de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is hij over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd nadat het bedrijf hem op de hoogte heeft gesteld van de te late betaling en hem een termijn van veertien dagen heeft gegund om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien binnen deze termijn van 14 dagen geen betaling is ontvangen, is het bedrijf tevens gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten worden als volgt berekend:

– 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-.
– 10% over de daaropvolgende € 2.500,-.
– 5% over de volgende € 5.000,-.
– Met een minimum van € 40,-.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om genoemde bedragen en percentages in het voordeel van de consument aan te passen.

Artikel 12 – Productgebruik en regelgeving

Verschillende landen hebben verschillende regelgeving met betrekking tot het gebruik van het product op de openbare weg. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor hoe consumenten het product gebruiken of waar ze het gebruiken.

Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de meest recente nationale wetgeving te raadplegen met betrekking tot de methode, de locatie en het gebruik van het product.

Het bedrijf raadt consumenten ten stelligste aan om bij de RDW (of een gelijkwaardige instantie in het buitenland) te informeren naar de laatste regelgeving rondom het gebruik van het product op de openbare weg.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig (persoonlijk) letsel of schade voortvloeiend uit het gebruik van een product.

Artikel 14 – Klachtenprocedure

Eventuele klachten kunnen worden ingediend door middel van een schriftelijke verklaring, verzonden naar het volgende e-mailadres: shockwavedb@hotmail.com.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij het bedrijf worden ingediend.

Bij het bedrijf ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare verwerkingstijd vraagt, bevestigt het bedrijf binnen de termijn van 14 dagen de ontvangst ervan en geeft zij een indicatie van de termijn waarbinnen de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien een klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na indiening door middel van directe onderhandelingen kan worden opgelost, kan er sprake zijn van een geschillenregeling.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden en door het bedrijf niet wordt behandeld, zal het bedrijf naar eigen keuze de geleverde producten vervangen of repareren, zonder kosten voor de consument. Terugbetalingen worden binnen 14-28 werkdagen uitgevoerd, met administratiekosten van 24,95 euro.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Eventuele aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden mogen de consument niet benadelen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd of in een formaat dat het voor de consument mogelijk maakt deze op een toegankelijke manier op te slaan op een duurzame gegevensdrager.

BIJLAGE 1 – Modelformulier voor herroeping

Aan: Shockwave-fiets
E-mail: Shockwavedb@hotmail.com